HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THU HỘ TIỀN MẶT

Giới thiệu

Áp dụng cho Merchant cần mở rộng kênh thanh toán, cho phép khách hàng nạp tiền mặt qua hệ thống đại lý đối tác của Merchant. Giải pháp có sẵn trên tất cả phiên bản tích hợp Checkout của Ngân Lượng.

Quy trình tích hợp

Đăng ký & Xác thực
Tài khoản Mechant
Đăng ký dịch vụ với Sale Xây dựng module tích hợp, nghiệm thu và chạy thực tế

Merchant có thể chọn tích hợp với một trong số các phiên bản checkout dưới đây:

  • Phiên bản “Checkout tiêu chuẩn” và “Mobile Checkout“: hệ thống của merchant gọi lệnh tạo đơn hàng, sau đó redirect sang màn hình Ngân Lượng. Trên màn hình thanh toán của Ngân Lượng, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tiền mặt tại quầy
  • Phiên bản “Checkout nâng cao“: hệ thống của merchant cần bổ xung thêm lựa chọn “Thanh toán tiền mặt tại quầy”, sau đó gửi lệnh tạo đơn hàng sang Ngân Lượng, rồi hiển thị màn hình cho Khách hàng điền thêm thông tin cá nhân.
  • Phiên bản “Seamless Checkout“: hệ thống của merchant cần bổ xung thêm lựa chọn “Thanh toán tiền mặt tại quầy”, sau đó gửi lệnh tạo đơn hàng sang Ngân Lượng (có bao gồm thông tin cá nhân để xác thực), rồi hiển thị thông báo hướng dẫn khách hàng đến quầy.